Truy cập nội dung luôn

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh

24/05/2022 14:34    119

Theo nội dung Công văn số 05/BCĐ138 ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn vị mình thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030,…

Tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Chú trọng duy trì, phát huy, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện, tự giác tham gia; phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị,...

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1423

Tổng số lượt xem: 3679143