Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (HSTKNĐMST) tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (HSTKNĐMST) tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: ThS.Phan Thị Cẩm Vân.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu chung:

Đánh giá thực trạng HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, đề xuất được các giải pháp phù hợp để phát triển HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi.

- Đề xuất được các giải pháp phù hợp nhằm để phát triển HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

- Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh ban hành chủ trương, nghị quyết, cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Nội dung 1: Tổng quan HSTKNĐMST.

Nội dung 2: Điều tra, đánh giá thực trạng HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Nội dung 3: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về HSTKNĐMST trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Nội dung 4. Đề xuất các giải pháp phát triển HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Lĩnh vực nghiên cứu: 599 – Khoa họ xã hội khác

- Phương pháp nghiên cứu:

- Kết quả dự kiến:

Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; và các loại khác.

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

1

Báo cáo tổng quan về HSTKNĐMST

Khoa học, chính xác, chất lượng

 

2

Bộ cơ sở dữ liệu về HSTKNĐMST trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Đầy đủ các thông tin cần thiết để      quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin

 

3

Báo cáo đánh giá thực trạng HSTKNĐMST trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Khoa học, chính xác, khách quan

 

4

Báo cáo đề xuất các giải pháp phát triển HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Rõ ràng, sát thực và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

 

5

Báo cáo tổng kết đề tài

Khoa học, chính xác, chất lượng

 

Dạng II: Phương pháp; Quy trình công nghệ; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác.

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố

Ghi chú

1

Bài báo khoa học về thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi

Khoa học, chính xác, tin cậy

Tập san Khoa học          và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

 

 

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 8/2021-01/2022

Toàn Thắng

Tài liệu đính kèm: 1.DTDANGTRIENKHAI2021(HSTKHOINGHIEP).pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2955

Tổng số lượt xem: 1971562