Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Trường Anh Thư.

- Đồng chủ nhiệm dự án: PGS.TS.Nguyễn Hữu Văn - KS.La Văn Còn.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu chung:

Sử dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để sản xuất các loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bò thịt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thịt, chủ động nguồn thức ăn quanh năm, giảm chi phí thức ăn cho chăn nuôi bò thịt thâm canh và thúc đẩy chăn nuôi bò thịt thành ngành sản xuất chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu cụ thể:

-  Đánh giá được tiềm năng và giá trị dinh dưỡng nguồn sản phẩm và phụ phẩm công nông nghiệp có thể làm nguyên liệu sản xuất thức ăn hỗn hợp phục vụ cho chăn nuôi bò hướng thâm canh ở tỉnh Quảng Ngãi;

- Xây dựng được các quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR và FTMR) và hỗn hợp thức ăn tinh dạng viên cho chăn nuôi bò thịt từ nguồn sản phẩm và phụ phẩm công nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh FTMR và thức ăn tinh hỗn hợp dạng viên cho chăn nuôi bò thịt đạt chất lượng theo quy định hiện hành.

-  Xây dựng các mô hình chăn nuôi thâm canh bò thịt bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR và FTMR) và thức ăn tinh dạng viên để chuyển giao kỹ thuật cho nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung 1: Khảo sát, đánh giá nguồn phụ phẩm làm nguyên liệu và tình hình chế biến, sử dụng các loại thức ăn trong chăn nuôi bò thịt ở Quảng Ngãi.

Nội dung 2: Hoàn thiện các qui trình sản xuất thức ăn hỗn hợp dùng cho bò thịt.

Nội dung 3: Tổ chức sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR và FTMR) và thức ăn tinh hỗn hợp dạng viên cho bò thịt       .

Nội dung 4: Xây dựng và hoàn thiện qui trình kỹ thuật chăn nuôi bò thịt bằng thức ăn hỗn hợp.

Nội dung 5: Đào tạo, tập huấn, hội nghị, thông tin tuyên truyền

- Lĩnh vực nghiên cứu: 40203 - Khoa học nông nghiệp - Chăn nuôi - Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi.

- Phương pháp nghiên cứu:

- Kết quả dự kiến:

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Ghi chú

I

Sản phẩm dạng hàng hóa

1

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh FTMR và thức ăn tinh hỗn hợp dạng viên được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tại Quảng Ngãi

- Sản xuất  280 tấn thức ăn FTMR (245 tấn nuôi mô hình và 35 tấn dự trữ, tiêu thụ).

- Sản xuất 159,2 tấn thức ăn tinh dạng viên (59,2 tấn nuôi bò mô hình và 100 tấn dự trữ, tiêu thụ).

Trong đó, có 03 sản phẩm thức ăn FTMR và 03 sản phẩm thức ăn tinh dạng viên đảm bảo các điều kiện để có thể thương mại hóa (chứng nhận và công bố hợp quy, tiêu chuẩn cơ sở, bao gói, đầy đủ nhãn mác)

06            sản phẩm

II

Sản phẩm là quy trình công nghệ; mô hình; báo cáo

1

Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR, FTMR) và thức ăn tinh dạng viên cho bò thịt từ các nguồn nguyện liệu sẵn có tại Quảng Ngãi

- 03 bộ tài liệu về quy trình sản xuất chế biến và sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR, FTMR và thức ăn tinh dạng viên từ các nguyên liệu tại địa phương đảm bảo tính khoa học, dễ ứng dụng, trong đó có 09 công thức (01 quy trình với 03 công thức tương ứng cho 03 nhóm bò) và được Hội đồng khoa học nghiệm thu

03           quy trình, 09 công thức

2

Quy trình chăn nuôi bò thịt bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn tinh dạng viên

01 bộ tài liệu về quy trình được Hội đồng khoa học nghiệm thu

 

3

Mô hình nuôi bò lai chuyên thịt bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR, FTMR và thức ăn tinh dạng viên

- 02 mô hình (trang trại vừa 30 con, trang trại nhỏ 36 con/3 hộ) nuôi bò lai các giống chuyên thịt được nuôi thâm canh từ 7 đến 21 tháng tuổi, tăng trọng  bình quân đạt trên 700 gam/con/ngày.

- Hiệu quả kinh tế tăng 10% so với nuôi truyền thống.

04 điểm trình diễn

4

Báo cáo phân tích  tiềm năng các nguồn nguyên liệu sẵn có và tình hình chế biến, sử dụng các loại TA trong CN tại Quảng Ngãi

- 01 báo cáo đánh giá số liệu điều tra đầy đủ, trung thực theo kết quả điều tra.

 

5

Báo cáo về cơ sở dữ liệu của một số loại thức ăn dùng nuôi bò ở Q.Ngãi

- 01 báo cáo đầy đủ dữ liệu về thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của 15-20 loại nguyên liệu có trữ lượng lớn dùng làm thức ăn nuôi bò ở tỉnh Quảng Ngãi.

 

6

Báo cáo chuyên đề kết quả mô hình nuôi bò lai chuyên thịt bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR, FTMR và thức ăn tinh dạng viên

- 01 báo cáo đánh giá kết quả triển khai mô hình đầy đủ, trung thực, khoa học.

 

7

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án

- Thể hiện đầy đủ các nội dung đã thực hiện, đảm bảo chất lượng, yêu cầu khoa học và được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu kết quả dự án thông qua.

 

III

Sản phẩm là bài báo và các sản phẩm khác

1

Bài báo khoa học

- 01 bài báo đăng trên Bản tin khoa học của tỉnh Quảng Ngãi hoặc tạp chí ngành chăn nuôi.

 

2

Phim tư liệu

Đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính trung thực các kết quả của dự án

 

3

Đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật

- 30 cán bộ cơ sở nắm được kỹ thuật sản xuất, chế biến thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR, FTMR và thức ăn hỗn hợp tinh dạng viên; nắm được kỹ thuật nuôi thâm canh bò thịt bằng các loại thức ăn hỗn hợp;

- 200 lượt hộ chăn nuôi bò thịt làm chủ được kỹ thuật chế biến và sử dụng TMR, FTMR trong chăn nuôi bò thịt thâm canh.

01   báo cáo  kết  quả

4

Hội nghị, hội thảo đầu chuồng

- 100 lượt nông hộ và cán bộ địa phương trong và ngoài vùng dự án được tiếp cận kỹ thuật mới và biết được hiệu quả khi áp dụng các kỹ thuật này.

 

5

Tờ rơi

1.000 tờ

 

 

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 9/2021-8/2024

Toàn Thắng

Tài liệu đính kèm: 3.DTDANGTRIENKHAI2021(sanxuatthucannuoibo).pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2272

Tổng số lượt xem: 2062802