Truy cập nội dung luôn

Thông báo đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025”, thực hiện từ năm 2024

06/04/2023 15:07    158

Thực hiện quy định tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025” kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình triển khai năm 2024, cụ thể như sau:

1. Căn cứ đề xuất

- Các đề xuất dự án phải bám sát mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/9/2021.

- Các đề xuất dự án phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào thuộc vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số ở địa phương. Dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại địa bàn triển khai.

- Dự án đề xuất nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế phát triển, các sản phẩm OCOP được định hướng thành các sản phẩm chủ lực của địa phương; các dự án ứng dụng công nghệ, thiết bị chế biến sâu, công nghệ tạo giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ sơ chế nông - lâm - thủy sản, dược liệu cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; dự án ứng dụng công nghệ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái; dự án xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức quản lý, phát triển thị trường theo chuỗi giá trị có sự tham gia, liên kết “04 nhà”: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông (Hợp tác xã), trong đó doanh nghiệp là nòng cốt,...

- Các dự án đề xuất phải đảm bảo tính khả thi, khả năng nhân rộng mô hình, sản phẩm ứng dụng cụ thể trên địa bàn.

2. Yêu cầu hồ sơ và thời gian nộp đề xuất dự án

a) Hồ sơ đề xuất dự án

Hồ sơ đề xuất dự án phải đáp ứng theo yêu cầu quy định tại khoản 1, Điều 14 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN, bao gồm:

- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư này.

Chi tiết các biểu mẫu trên này được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN.

b) Công nghệ lựa chọn để ứng dụng chuyển giao đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4, Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN, bao gồm:

- Hướng vào giải quyết những vấn đề có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của nơi thực hiện dự án và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái; phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương và mục tiêu của Chương trình;

- Tiên tiến, có tính mới và hiệu quả hơn so với công nghệ hiện có đang áp dụng rộng rãi tại địa phương;

- Đã có quy trình kỹ thuật ổn định, phù hợp với khả năng tiếp thu của các tổ chức và người dân nơi thực hiện dự án;

- Được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc được tạo ra từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia đã được đánh giá, nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép ứng dụng chuyển giao.

c) Dự toán kinh phí thực hiện dự án được xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các quy định khác có liên quan.

d) Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó 01 bộ hồ sơ gốc và 09 bản sao.

đ) Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Bản giấy: Tổ chức và cá nhân nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bản điện tử không đặt mật khẩu (file word: .doc) gửi đến hộp thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: qlkh-skh@quangngai.gov.vn.

e) Thời hạn: Hạn cuối nhận hồ sơ trước 17 giờ 00 phút, ngày 31/5/2023.

Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý khoa học, điện thoại 0255.8556.005.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

--------------------------------

Tài liệu liên quan:

- TTư 07 (2016) PLuc I -Biểu mẫu nộp hồ sơ và xác định nhiệm vụ

- TTư 07 (2016)- BKHCN Quy định Quản lý Chương trình NTMN (2016-2025)

- TTư 348 (2016)-BTC Quản lý tài chính Chương trình NTMN

- 1444 QD-UBND Chương trình UDKHCN hỗ trợ  NTMN (2021-2025)

- 789 QD-UBND sửa đổi bổ sung Chương trình NTMN 2016-2025 QNgai (QĐ 1444)

- Danh sách gửi Thông báo đề xuất dự án KH&CN thuộc Chương trình NTMN năm 2024

Tài liệu đính kèm: Thong bao Chuong trinh NTMN 2024 Quang Ngai.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1599

Tổng số lượt xem: 3679146