Truy cập nội dung luôn

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7

29/07/2022 15:33    128

Thực hiện Công văn số 2938/BCĐ138 ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn vị nhằm triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 20/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022.

Hưởng ứng các hoạt động nhân “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2022.

Tài liệu đính kèm: Vv triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30 7.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1349

Tổng số lượt xem: 3679248