Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn, nhân nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn, nhân nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp.

- Chủ nhiệm dự án: Phạm Xuân Hội.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu chung:

Xác định được một số giống sắn kháng bệnh khảm lá, sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng cao và áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất sắn bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân tại Quảng Ngãi.

Mục tiêu cụ thể:

- Chọn được ít nhất 02 giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất > 30 tấn/ha, hàm lượng tinh bột >27% phù hợp với điều kiện sản xuất tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Nhân nhanh giống sắn kháng bệnh khảm lá, năng suất cao dự kiến được tuyển chọn và phát triển; đến tháng 1/2022 sản xuất lượng giống đủ gieo trồng 03-05 ha (01-02 ha cây in vitro và 02-03 ha cây nhân giống) phục vụ nhân giống, tháng 7/2022 sản xuất lượng giống đủ gieo trồng 15-20 ha phục vụ nhân giống, tháng 1/2023 cung cấp lượng giống cho sản xuất đủ gieo trồng 80-100 ha.

- Hoàn thiện và chuyển giao các quy trình kỹ thuật liên quan: quy trình nhân nhanh giống sắn mới bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào (in vitro); quy trình nhân giống trong nhà màng; hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cho giống sắn mới tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Xây dựng 03 mô hình canh tác giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao, có diện tích 05ha/mô hình cho hiệu quả kinh tế > 15% so với giống cũ. Cung cấp giống sắn kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ sản xuất 150 ha sắn niên vụ tiếp theo.

Nội dung 1: Tuyển chọn một số giống sắn có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, kháng bệnh khảm lá sắn, đạt năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung 2: Hoàn thiện và chuyển giao các quy trình kỹ thuật nhân nhanh các giống sắn mới bằng kỹ thuật in vitro, nhân giống trong nhà màng và thâm canh các giống sắn mới tại Quảng Ngãi.

Nội dung 3: Nhân nhanh các giống sắn mới dự kiến tuyển chọn kháng bệnh khảm lá, sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng.

Nội dung 4: Xây dựng các mô hình (03 mô hình, quy mô 5 ha/mô hình) sản xuất giống sắn mới tại tỉnh Quảng Ngãi và cung cấp giống phục vụ sản xuất trong niên vụ tiếp theo.

Nội dung 5: Đào tạo, tập huấn; Hội nghị, quảng bá kết quả, nhân rộng mô hình.

- Lĩnh vực nghiên cứu: 40103- Khoa học nông nghiệp (trồng trọt)

 

- Phương pháp nghiên cứu:

- Kết quả dự kiến:

Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;

Số TT

Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm

Đơn vị đo

Mức chất lượng

Dự kiến số

ượng/quy mô sản phẩm tạo ra

Cần đạt

Mẫu tương tự

(theo các tiêu chuẩn mới nhất)

Trong nước

Thế giới

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Giống sắn kháng bệnh khảm lá,  năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái khu vực

Giống

- Khả năng chống chịu tốt bệnh khảm lá, sinh trưởng phát triển tốt với điều kiện tại Quảng Ngãi.

- Năng suất>30 tấn/ha

- Hàm lượng tinh bột >27%

 

 

≥ 02 giống

2

03 mô hình canh tác giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao tại Quảng Ngãi

Mô hình

Hiệu quả kinh tế đạt trên 15% so với ca

h tác giống cũ.

 

 

05 ha/mô hình x 3 mô hình

3

Hom giống của giống sắn kháng bệnh khảm lá sắn

Hom giống

- Độ dài 10-20 cm, có 5-10 mắt

 

 

- 150.000 hom giống/2 giống phục vụ mô hình canh tác năm 2023

- 800.000 -1.000.000 hom giống/2 giống phục vụ mô hình sản xuất năm 2023

- 1.500.000 hom giống /2 giống cuối niên vụ 2023

Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Quy trình nhân nhanh in vitro các giống sắn kháng bệnh khảm lá

Quy trình dễ áp dụng, cho hệ số nhân cao, được nghiệm thu

01 quy trình

2

Quy trình nhân giống sắn trong nhà màng

Quy trình phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương, dễ áp dụng và được địa phương chấp nhận, được nghiệm thu

01 quy trình

3

Quy trình kỹ thuật thâm canh cho các giống sắn mới tại Quảng Ngãi

Quy trình phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương, dễ áp dụng và được địa phương chấp nhận.

01 quy trình

4

Báo cáo đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và kháng bệnh khảm lá của các giống sắn kháng bệnh khảm lá sắn

Số liệu rõ ràng, khoa học, tuyển chọn được giống sắn kháng bệnh khảm lá phù hợp với canh tác của địa phương

01 báo cáo

5

Báo cáo đánh giá khả năng lây nhiễm của chủng vi rút khảm lá sắn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Số liệu rõ ràng, khoa học, chỉ rõ chủng vi rút khảm lá sắn lây nhiễm tại Quảng Ngãi

01 báo cáo

6

Báo cáo xây dựng mô hình

Số liệu rõ ràng, khoa học trình bày kết quả xây dựng mô hình canh tác hai giống sắn kháng bệnh khảm lá HN3 và HN5 tại Quảng Ngãi

01 báo cáo

7

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt

Phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực, được hội đồng cơ sở thông qua

01 báo cáo

Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

Số TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

01bài báo khoa học

Nội dung khoa học đủ để đăng tải trên tạp chí chuyên ngành

Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam

 

2

04 cán bộ được đào tạo kỹ thuật nhân giống in vitro và kỹ thuật nhân giống trong nhà màng

Thành thạo quy trình, kỹ thuật nuôi cấy mô, nhân giống trong nhà màng

 

 

3

15 KTV cơ sở được đào tạo về kỹ thuật canh tác các giống sắn mới

Nắm vững và triển khai tốt kỹ thuật canh tác các giống sắn mới

 

 

4

5 lớp tập huấn kỹ thuật (50 nông dân/lớp x 5 lớp = 250 nông dân) về kỹ thuật thâm canh các giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao

Nắm vững kỹ thuật canh tác các giống sắn mới

 

 

5

Tờ rơi

- 2000 tờ

- Tờ rơi dạng tờ bướm có đầy đủ thông tin về quy trình thâm canh giống sắn mới kháng bệnh khảm lá và cách nhận biết bệnh khảm lá sắn.

 

 

6

Phim tư liệu

- 01 phim tư liệu dài 15-20 phút.

- Phim tư liệu phản ánh được toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ: quảng bá về giống sắn kháng bệnh khảm lá, mô hình canh tác và mô hình sản xuất giống sắn kháng bệnh khảm lá tại Quảng Ngãi.

 

 

 

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 8/2021-02/2024

Toàn Thắng

Tài liệu đính kèm: 1.DTDANGTRIENKHAI2021(Khamlasan).pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2204

Tổng số lượt xem: 2063398