Truy cập nội dung luôn

Xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024

11/04/2023 16:40    160

Thực hiện Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024 tại Công văn số 938/BKHCN-KHTC ngày 06/4/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để có cơ sở cho việc tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ngãi năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 938/BKHCN-KHTC ngày 06/4/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện các nội dung sau đây:

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch KHCN&ĐMST năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2023; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

2. Xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2024.

(có Đề cương, Phụ lục Báo cáo, các văn bản, tài liệu kèm theo và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ https://skh.quangngai.gov.vn/ - Mục Thông tin cần biết).

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch KHCN&ĐMST năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2023; kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2024 tại cơ quan, đơn vị và địa phương đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công khẩn trương triển khai xây dựng báo cáo và kế hoạch theo các nội dung nêu trên, báo cáo gửi về Sở (thông qua phòng Hành chính – Tổng hợp) trước ngày 20/5/2023.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm phối hợp thực hiện và gửi báo cáo theo yêu cầu đúng thời gian quy định./.

.......................................................

Đề cương, Phụ lục Báo cáo, các văn bản, tài liệu kèm theo 

Tài liệu đính kèm: CV Vv xây dựng kế hoạch KHCN, ĐMST và dự toán ngân sách KHCN năm 2024.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1440

Tổng số lượt xem: 3679118