Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023

11/05/2022

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1322); Căn cứ Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322; Thực hiện Công văn số 2072/UBND-KGVX ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322; Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1322);

Căn cứ Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322;

Thực hiện Công văn số 2072/UBND-KGVX ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322;

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg; đáp ứng các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia;

- Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Các nhiệm vụ đề xuất phải đảm bảo tính khả thi; phải trình bày cụ thể, rõ ràng về mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến đạt được trong khoảng thời gian cụ thể.

2. Định hướng nội dung đề xuất:

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, đổi mới sáng tạo và năng suất xanh. Hình thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế;

- Phát triển các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, năng suất xanh theo mô hình các Trung tâm xuất sắc của Tổ chức Năng lượng Châu Á (APO). Tiếp tục mở rộng đào tạo kiến thức năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, địa phương và doanh nghiệp;

3. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất:

- Công văn đề xuất nhiệm vụ của đơn vị;

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ (Mẫu A1-ĐXNV kèm theo).

- Văn bản thể hiện nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và cam kết của tổ chức, doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng kết quả (đối với nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm).

4. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất:

- Thời hạn cuối cùng là ngày 16/5/2022 theo dấu ghi ngày công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp 01 bộ bản chính qua đường công văn về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

File điện tử gửi về địa chỉ email: skh@quangngai.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, điện thoại: 0255. 8556015; Fax: 0255.3824023

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

Tài liệu đính kèm: Mẫu - Phiếu đề xuất.doc

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3077

Tổng số lượt xem: 1971724