Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới ban hành

04/10/2021

CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MỚI BAN HÀNH

 

STT

 

Ký hiệu

 

Nội dung

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

 

1

QCVN 108:2021/BG

TVT

Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia về Cảng cạn

 

19/4/202

 

01/11/2021

 

2

QCVN 107:2021/BG

TVT

Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia về Cảng biển

 

19/4/202

 

01/11/2021

 

3

QCVN 02- 35:2021/BNN PTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu cá

có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét

 

26/7/202

 

08/9/2021

 

4

QCVN 69:2021/BTN MT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về

Quan trắc hải văn

 

30/6/202

 

30/12/2021

 

 

5

 

QCVN 01- 190:2020/BN NPTNT/SĐ1:2 021

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu

sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021

 

 

30/6/202

 

 

01/7/2021

 

 

6

 

QCVN 125:2021/BT TTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo

trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

 

 

21/6/2021

 

 

01/01/2022

 

7

 

TCVN/QS 1822:2021

 

Tiêu chuẩn quốc gia về Trang phục Dân quân tự vệ (từ Phần 1 đến Phần 38)

 

16/7/2021

 

01/9/2021

 

8

1.       TCVN 13317–1:2021

/ISO 21924-

1:2017

TCVN Thiết bị bảo vệ trong v õ thuật – Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử

 

18/4/2021

 

18/4/2021

 

9

TCVN 13317-

2:2021 / ISO

21924-2:2017

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 2: Yêu cầu bổ sung   và   phương   pháp thử

đối  với  thiết bị   bảo  vệ  mu

bàn chân, bảo vệ cẳng chân và bảo vệ căng tay

 

 

18/4/2021

 

 

18/4/2021

 

10

 

TCVN 13317-

3:2021 / ISO

21924-3:2017

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật  –  Phần  3:  Yêu  cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ thân

người (giáp ngực)

 

18/4/2021

 

18/4/2021

 

11

TCVN 13317-

4:2021 / ISO

21924-4:2017

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 4: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ đầu

 

18/4/2021

 

18/4/2021

 

 

12

 

TCVN 13317-

5:2021 / ISO

21924-5:2017

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 5: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ bộ phận sinh dục và thiết bị bảo

vệ vùng bụng

 

 

18/4/2021

 

 

18/4/2021

 

13

TCVN 13317–

6–2021 / ISO

21924–6:2017

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật Phần 6: Yêu cầu bổ sung và p

hương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ ngực của nữ

 

18/4/2021

 

18/4/2021

 

14

 

TCVN 13317-

7:2021 / ISO

21924-7:2017

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 7: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ bàn

tay và bảo vệ bàn chân

 

18/4/2021

 

18/4/2021

 

15

TCVN 13323:2021 /

BS EN 12270:2013

Thiết bị leo núi –

Phanh chống – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

 

25/5/2021

 

25/5/2021

 

16

TCVN 13324:2021 / BS EN

12275:2013

 

Thiết bị leo núi – Đầu nối – Yêu cầu an toàn

 

25/5/2021

 

25/5/2021

 

17

TCVN 13325:2021 / BS EN 12276:2013

Thiết bị leo núi – Neo ma sát –

Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

 

25/5/2021

 

25/5/2021

 

18

TCVN 13326:2021 / BS EN

12277:2015

Thiết bị leo núi – Dây treo – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

 

25/5/2021

 

25/5/2021

 

Theo Bản tin hàng rào kỹ thuật TBT số 03-2021.

Trí Nguyễn

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2520

Tổng số lượt xem: 2012930