Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

24/01/2022

Thực hiện quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

1. Căn cứ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

- Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025

- Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025

- Thực tiễn công tác quản lý nhà nước của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

- Những vấn đề KH&CN quan trọng nhằm giải quyết những nhiệm vụ của tỉnh về đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nội chính, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN hoặc các nhiệm vụ đặc biệt phát sinh theo yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

2. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được trình bày cụ thể, rõ ràng theo các thông tin trong mẫu Phiếu đề xuất kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi http://skh.quangngai.gov.vn

3. Thành phần, địa chỉ và thời hạn tiếp nhận Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

3.1. Thành phần: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tổ chức và cá nhân theo Mẫu đính kèm, gồm: 01 bản giấy và 01 bản điện tử không đặt mật khẩu (file word).

3.2. Địa chỉ nộp phiếu đề xuất:

- Bản giấy: Tổ chức và cá nhân nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bản điện tử không đặt mật khẩu (file word) gửi đến hộp thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ skh@quangngai.gov.vn.

3.3. Thời hạn: Hạn cuối nhận phiếu đề xuất trước 17 giờ 00 phút, ngày 20/5/2022.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tổ chức và cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khi nhận được Thông báo này có kế hoạch phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ khoa học công tác trong cơ quan, đơn vị mình biết để tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi.

Rất mong quý cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm phối hợp để việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023 đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chi tiết xin liên hệ:

- Số điện thoại: 0255 8556017, 8556005 (Phòng Quản lý khoa học);             Fax: 0255 3824023.

- Mail: skh@quangngai.gov.vn; qlkh-skh@quangngai.gov.vn.

CÁC MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ:

1. Mẫu A1-ĐXNV: PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH (Dùng cho đề tài hoặc đề án)

2. Mẫu A2-ĐXNV: PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm)

3. Mẫu A3-ĐXNV: PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN:

1. Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

2. Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 09/12/2019;

3. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX;

4. Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

5. Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc ban hành Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;

 

Tài liệu đính kèm: Thong bao de xuat dat hang nhiem vu KHCN nam 2023.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2580

Tổng số lượt xem: 1971030