Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 (bắt đầu thực hiện năm 2022)

15/03/2022 10:56    314

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030;

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bắt đầu thực hiện năm 2022) thuộc Chương trình trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình), cụ thể như sau:

1. Căn cứ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình

- Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh về một số nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.

2. Nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình

Thuộc một trong các nội dung nêu tại mục IV của Chương trình ban hành theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, năm 2022 ưu tiên đề xuất nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực sau:

- Hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

- Hỗ trợ khai thác, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đạt giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, cấp vùng, cấp Quốc gia.

3. Thành phần, địa chỉ và thời hạn tiếp nhận Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình

3.1. Thành phần: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình của tổ chức và cá nhân trình bày cụ thể, rõ ràng theo các thông tin trong mẫu Phiếu đề xuất (có mẫu phiếu đề xuất kèm theo), gồm: 01 bản giấy và 01 bản điện tử không đặt mật khẩu (file word).

3.2. Địa chỉ nộp phiếu đề xuất:

- Bản giấy: Tổ chức và cá nhân nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bản điện tử không đặt mật khẩu (file word) gửi đến hộp thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: skh@quangngai.gov.vn.

3.3. Thời hạn: Hạn cuối nhận phiếu đề xuất trước 17 giờ 00 phút, ngày 20/4/2022.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tổ chức, đơn vị khi nhận được Thông báo này có kế hoạch phổ biến rộng rãi cho các chủ thể nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể trực thuộc cơ quan, đơn vị mình biết để tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình (bắt đầu thực hiện năm 2022).

Trong quá trình đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động liên hệ với Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn (Ông Bùi Ngọc Trúc, số điện thoại: 0981.149.617).

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi

NQ14-Quy định KHCN

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN

Tài liệu đính kèm: Thong bao de xuat dat hang nhiem vu KHCN thuoc CT SHTT.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 990

Tổng số lượt xem: 3673615