Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

03/03/2017

Nhằm triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 và thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”. Đề án hướng tới việc (i) Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và (ii) Nâng cao hợp lý tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở các cơ quan của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số.


Đối với tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 ban hành Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới tỉnh Quảng Ngãi.


Theo thông tin tổng hợp của Sở Nội vụ, đối với cấp tỉnh, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trong tổng số biên chế được giao của toàn tỉnh hiện nay là 3,62%, trong khi theo Quyết định số 402/QĐ-TTg  ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 10% đến dưới 30% tổng dân số của tỉnh (tỉnh Quảng Ngãi tỷ lệ này là 13,77%) thì tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh tối thiểu là 5% tổng số biên chế được giao. Đối với cấp huyện, tất cả 6 huyện miền núi của tỉnh chưa có huyện nào có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện đạt mức tối thiểu theo quy định đối với từng huyện (huyện Minh Long chỉ số này là 11,57% trong khi mức tối thiểu của chỉ số này đối với huyện Minh Long là 35%; huyện Trà Bồng chỉ số này là 11,59% trong khi mức tối thiểu của chỉ số này đối với huyện Trà Bồng là 20%; huyện Tây Trà chỉ số này là 12,02% trong khi mức tối thiểu của chỉ số này đối với huyện Tây Trà là 35%; huyện Sơn Hà chỉ số này là 15,02% trong khi mức tối thiểu của chỉ số này đối với huyện Sơn Hà là 35%; huyện Ba Tơ chỉ số này là 19,19% trong khi mức tối thiểu của chỉ số này đối với huyện Ba Tơ là 35%; huyện Sơn Tây chỉ số này là 11,16% trong khi mức tối thiểu của chỉ số này đối với huyện Ba Tơ là 35%). Đối với cấp xã, hầu hết trong số 67 xã, thị trấn của 6 huyện miền núi đều có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã đạt và vượt mức tối thiểu theo quy định đối với từng xã; chỉ có 16 xã chưa đạt chỉ số này (huyện Minh Long có 02 xã, huyện Trà Bồng có 02 xã, huyện Tây Trà có 01 xã, huyện Sơn Hà có 02 xã, huyện Ba Tơ có 05 xã, huyện Sơn Tây có 04 xã).


Đối với cơ quan làm công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại Ban đạt 36,84% so với mức tối thiểu theo quy định là 40%; Phòng Dân tộc của huyện 05 huyện Minh Long, Tây Trà, Sơn Hà, Ba Tơ, Sơn Tây đều có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại Phòng trên mức tối thiểu theo quy định là 40%; riêng phòng Dân tộc huyện Trà Bồng chỉ số này chỉ là 33,33%.


Theo Kế hoạch bàn hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Ngãi chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán, bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và phấn đấu để đạt được mức tối thiểu theo quy định về tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của từng cấp, từng cơ quan làm công tác dân tộc; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viện chức người dân tộc thiểu số làm cơ sở để nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đúng theo Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.  

                                                                             BBT.

 

 

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2142

Tổng số lượt xem: 1958525