Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Bộ máy tổ chức của các phòng thuộc BAn Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

I. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ban:

1. Văn phòng Ban gồm có: Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng, chuyên viên, kế toán và các Hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Hợp đồng Nghị định số 68 chuyển sang).

2. Biên chế Văn phòng Ban do Trưởng ban quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Chính sách Dân tộc:

1. Phòng Chính sách Dân tộc có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên.

2. Biên chế của phòng Chính sách Dân tộc do Trưởng ban quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Thanh tra Ban:

1. Thanh tra Ban gồm có: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên hoặc chuyên viên.

2. Biên chế Thanh tra Ban do Trưởng ban quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định của pháp luật

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2212

Tổng số lượt xem: 4879589