Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
331 931/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thương mại, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. 27-12-2021
332 932/BC-BDT Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 27-12-2021
333 927/BDT-VP Vv góp ý dự thảo công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU 27-12-2021
334 925/BDT-CSDT V/v đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I : từ năm 2021-2025 24-12-2021
335 923/TTr-BDT Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 23-12-2021
336 924/BDT-CSDT V/v rà soát dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh 23-12-2021
337 921/BDT-VP Vv chuẩn bị xây dựng chương trình công tác năm 2022 22-12-2021
338 920/BDT-VP Vv gửi danh sách tham dự buổi tập huấn kiến thức về phát triển thương mại điện tử năm 2021 22-12-2021
339 919/GM-BDT Giấy mời kiểm tra hoàn thành công trình Đồng Tranh ngày 24/12/2021 22-12-2021
340 918/BC-BDT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 21-12-2021
341 917/BDT-CSDT V/v thăm viếng thân nhân của người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Minh Long qua đời 21-12-2021
342 916/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 1983/UBDT-CTMTQG ngày 08/12/2021 21-12-2021
343 914/BDT-CSDT Vv góp ý nội dung Dự thảo Báo cáo Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-12-2021
344 915/BC-BDT Báo cáo tác động, ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 21-12-2021
345 913/BDT-VP V/v báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2020 20-12-2021
346 905/BDT-CSDT V/v thăm viếng thân nhân của người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Ba Tơ qua đời 20-12-2021
347 912/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 20-12-2021
348 911/BC-BDT Báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 20-12-2021
349 901/BDT-CSDT V/v đề xuất nội dung phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 16-12-2021
350 903/TTr-BDT V/v đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16-12-2021
351 902/TTr-BDT Tờ trình V/v đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16-12-2021
352 904/BDT-CSDT V/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 16-12-2021
353 897/BDT-CSDT Vv báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước 15-12-2021
354 898/BDT-CSDT V/v báo cáo tác động, ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc 15-12-2021
355 900/TTr-BDT Tờ trình Về việc đề nghị công nhận Đơn vị học tập năm 2021 15-12-2021
356 899/QĐ-BDT Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2021 15-12-2021
357 886/BDT-TTĐB V/v đề nghị cấp tên miền để vận hành phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc 14-12-2021
358 892/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn làm cơ sở xác định trường hợp có thể nghỉ hưu trước tuổi 14-12-2021
359 889/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư của UBDT hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (góp ý lần 2) 14-12-2021
360 890/BDT-CSDT Vv báo cáo thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 14-12-2021
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 827

Tổng số lượt xem: 1961173