Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 456/QĐ-BDT Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đoàn Vũ Lục, Phó Trưởng phòng Chính sách Dân tộc 23-05-2023
2 457/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN năm 2023 23-05-2023
3 455/BC-BDT Báo cáo kết quả triển khai nhập dữ liệu CBCCVC lên phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Tập đoàn VNPT cung cấp 22-05-2023
4 453/BDT-VP Thư mời hương thảo hợp đồng gói thầu số 01: Tư vấn Quản lý dự án công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh. 22-05-2023
5 451/QĐ-BDT Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đinh Hà Minh Sơn 22-05-2023
6 452/QĐ-BDT Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Quang Bình, Trưởng phòng Chính sách Dân tộc 22-05-2023
7 454/BDT-CSDT V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định trợ cấp gạo 22-05-2023
8 450/BC-BDT Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 22-05-2023
9 448/BDT-CSDT V/v báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 22-05-2023
10 446/BDT-CSDT Góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22-05-2023
11 447/BDT-CSDT Đề xuất nội dung phản ánh tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV 22-05-2023
12 441/BDT-CSDT V/v cử thành viên tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tại các tỉnh Tây Nguyên 22-05-2023
13 444/BDT-CSDT V/v hỗ trợ Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 22-05-2023
14 442/QĐ-BDT Quyết định về việc giao dự toán kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện tập huấn tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào DTTS tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn các huyện miền núi. 22-05-2023
15 443/QĐ-BDT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh 22-05-2023
16 445/KH-BDT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 16/02/2023 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới tại Ban Dân tộc tỉnh 22-05-2023
17 440/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 19-05-2023
18 438/KH-BDT Tổ chức Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các tỉnh Tây Nguyên 19-05-2023
19 434/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Dự án 5, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 19-05-2023
20 437/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19-05-2023
21 435/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi 19-05-2023
22 439/BDT-VP V/v triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. 19-05-2023
23 436/GM-BDT Giấy mời họp ngày 23/5/2023 19-05-2023
24 433/BDT-CSDT Về việc hỗ trợ thu hút đầu tư triển khai dự án liên kết chuỗi tại huyện Minh Long 18-05-2023
25 430/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính từ đầu năm đến ngày 15/5/2023 18-05-2023
26 431/BDT-VP V/v báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 6 tháng đầu năm 2023 18-05-2023
27 432/BDT-CSDT V/v ban hành kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đi tham quan, học tập ngoài tỉnh năm 2023 18-05-2023
28 429/BC-BDT Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án văn hoá công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh 18-05-2023
29 428/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy 17-05-2023
30 427/KH-BDT Kế hoạch thực hiện Nội dung số 01: Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến,phát huy vai trò của người có uy tín thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùngđồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ỉnh Quảng Ngãi năm 2023 (Phần nội dung do Ban Dân tộc tỉnh thực hiện) 16-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3690

Tổng số lượt xem: 2619813