Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”

07/04/2021

Quảng Ngãi tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025”

Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”, ngày 02/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

Mục tiêu chung là tập trung tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số (DTTS), bảo đảm các em có các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học; tạo tiền đề học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển của đất nước. Cụ thể là:

Đến năm 2025, có ít nhất 50% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ em là người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi; Hàng năm, 100% học sinh chuẩn bị vào lớp 1 là người dân tộc thiểu số được tập trung tăng cường tiếng Việt trong hè, các môn học/ hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp.

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ người DTTS

Đối tượng và phạm vi áp dụng: Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học có trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người DTTS của các huyện miền núi (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà, Trà Bồng) và các huyện khác có học sinh là người DTTS; Trẻ em trong độ tuổi mầm non và học sinh tiểu học người DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Để hoàn thành mục tiêu, các giải pháp được triển khai thực hiện gồm:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các gia đình người dân tộc thiểu số tạo điều kiện cho con em đến trường lớp.

2. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, học liệu, đồ dùng, đồ chơi; xây dựng môi trường tiếng Việt.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có trẻ em dân tộc thiểu số, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ em người DTTS.

4. Nghiên cứu xây dựng và thực hiện một số chính sách đặc thù đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS, cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ em người DTTS.

5. Tăng cường công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

Tổng dự toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch từ năm 2021 đến năm 2025 dự kiến là: 5.100 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ: Kinh phí cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo được giao hằng năm; Kinh phí lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Kinh phí huy động từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; Ngân sách cấp huyện bảo đảm chi hỗ trợ trực tiếp (công tác phí, các chi phí liên quan) cho cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cộng tác viên ngôn ngữ ở các huyện có học sinh người DTTS; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về phát triển giáo dục, tăng cường tiếng Việt đối với trẻ em người DTTS./.

                                                                                                          Mạnh Bình

 

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm: 1.jpg

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2297

Tổng số lượt xem: 1958039