Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ tại xã Ba Trang, huyện Ba Tơ

09/05/2020

Sáng ngày 08/5/2020, tại UBND xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 (Nghị định số 75/2015/NĐ-CP) và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 (Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND). Đoàn giám sát do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Lãnh đạo UBND xã Ba Trang.

                 

Tham gia Đoàn giám sát có các thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phạm Giang Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Trang. Lãnh đạo UBND xã đã báo cáo với Đoàn giám sát kết quả thực hiện như sau:

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Hàng năm, UBND xã tổ chức trển khai, vận động Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ rừng và trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, nhất là đối với các hộ gia đình đã được giao rừng tự nhiên gắn giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập dự toán kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP; Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND và các văn bản của tỉnh và địa phương. Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Phương án giao đất, giao rừng trên địa bàn; tổ chức họp Nhân dân triển khai các chính sách giao rừng, quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sau khi được Nhà nước giao rừng; xét, chọn danh sách các hộ gia đình, cá nhân tham gia thực hiện Phương án giao đất, giao rừng trên địa bàn và thường xuyên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ rừng của các hộ gia đình, cá nhân được giao rừng; nắm bắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ rừng của các hộ gia đình, cá nhân thông qua các cuộc họp trực báo chuyên đề về công tác quản lý bảo vệ rừng; tổ chức nghiệm thu, chi trả tiền hỗ trợ bảo vệ rừng đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao rừng theo quy định của Nhà nước.              

Lãnh đạo UBND xã Ba Trang báo cáo với Đoàn giám sát

Kết quả thực hiện hỗ trợ khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP

Năm 2016, 2017, UBND huyện giao cho 03 Cộng đồng dân cư thôn quản lý, bảo vệ là 1025,41 ha rừng tự nhiên và năm 2019, UBND huyện giao thêm 642,16 ha rừng tự nhiên cho 02 Cộng đồng dân cư thôn quản lý, bảo vệ. Sau khi được giao rừng, các Cộng đồng dân cư thôn được giao rừng với tinh thần trách nhiệm, thường xuyên phối hợp với các lực lượng trên địa bàn xã tuần tra, truy quét, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên được giao, đảm bảo không bị xâm hại theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP.

Các cơ chế chính sách khác như: Hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung; hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ; hỗ trợ trồng rừng phòng hộ; Trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy và chính sách tín dụng chưa thực hiện.

 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Sau khi Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành, UBND xã đã triển khai thông báo trong các buổi họp dân trên địa bàn cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu để đăng ký trồng rừng chuyển hóa nguyên liệu gỗ lớn và nội dung các chính sách theo quy định Tuy nhiên, các hộ dân không đăng ký trồng rừng chuyển hóa gỗ lớn vì chu kỳ khai thác, hưởng lợi lâu không đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, nên các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này chưa tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn.

Tồn tại, hạn chế

Nhiều cơ chế, chính sách thiết thực được quy định cụ thể trong Nghị định 75/2015/NĐ-CP nhằm hướng tới mục tiêu là hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhanh, bền vững từ việc tham gia bảo vệ và phát triển rừng, nhưng chưa đi vào cuộc sống như: Chính sách hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng thay thế nương rẫy; hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung; hỗ trợ trồng rừng phòng hộ và chính sách tín dụng hỗ trợ cho vay vốn trồng rừng sản xuất, chăn nuôi, …chưa được triển khai thực hiện do không có kinh phí. Hộ nhận khoán bảo vệ rừng cũng không được hưởng lợi gì dưới tán rừng (vì dưới tán rừng không có lâm sản gì để được khai thác) nên không mấy mặn mà với người có trách nhiệm được giao bảo vệ rừng.

Kiến nghị, đề xuất

Phân bổ đủ kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ rừng phòng hộ cho các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP nhằm tạo động lực cho các hộ gia đình, cá nhân được nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng.

Tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với các đối tượng được Nhà nước giao rừng nhằm hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, góp phần giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân.HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủNghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu

Sau Báo cáo của UBND xã, các Thành viên trong Đoàn đã nêu các vấn đề đề nghị địa phương cần giải thích làm rõ những khó khăn, tồn tại và kiến nghị trong việc tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian qua và trong thời gian đến. Các thành phần dự họp đã phát biểu và ông Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu làm rõ quyết tâm của huyện trong việc bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với bảo vệ môi trường trong cả giai đoạn nhằm đẩy mạnh sự nghiệp giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn xã ba Trang nói riêng và huyện Ba Tơ nói chung.

Ông Đỗ Văn Cường, Trưởng đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến của các Thành viên dự họp; biểu dương những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại mà trong thời gian đến cần phải tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm chắc các chủ trương chính sách, nhất là Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đoàn tiếp thu các kiến nghị của địa phương để báo cáo HĐND tỉnh về tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua và cần hoàn thiện các quy định để triển khai trong thời gian đến.

Đoàn giám sát kiểm tra hiện trạng rừng tại xã Ba Khâm, Ba Tơ

Chiều cùng ngày 08/5/2020, tại xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra hiện trạng rừng tại xã Ba Khâm.

Đoàn giám sát kiểm tra hiện trạng rừng tại xã Ba Khâm

Tại địa điểm kiểm tra, các Thành viên Đoàn giám sát xác nhận các lô rừng được chuyển đổi thực hiện theo đúng Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và đang phát huy hiệu quả.

Hoài Châu

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1810256