Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn trên 31% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

11/04/2020

Ngày 22/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo Quyết định này, tỷ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo còn chiếm tỷ lệ rất cao đến 31,14%; tỷ lệ hộ đồng bào DTTS cận nghèo chiếm tỷ lệ là 12,03%, cụ thể như sau:

          1. Hộ nghèo toàn tỉnh vào ngày 31/12/2019 là 27.964 hộ, chiếm tỷ lệ: 7,69% so với tổng hộ dân cư toàn tỉnh. Trong đó: Tổng số hộ đồng bào DTTS toàn tỉnh là 50.645 hộ; hộ nghèo DTTS là 15.773 hộ, chiếm tỷ lệ: 31,14% trong tổng số hộ đồng bào DTTS. Tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo của các huyện miền núi:

Huyện Minh Long có 5.045 hộ (có 3.821 hộ DTTS), tổng số hộ nghèo DTTS là 769 hộ, chiếm 20,13%;

Huyện Sơn Hà có 21.918 hộ (có 18.390 hộ DTTS), tổng số hộ nghèo DTTS là 4.346 hộ, chiếm 23,63%;

Huyện Ba Tơ có 17.067 hộ (có 13.512 hộ DTTS), tổng số hộ nghèo DTTS là 3.622 hộ, chiếm 26,81%;

Huyện Sơn Tây có 5.580 hộ (có 4.971 hộ DTTS), tổng số hộ nghèo DTTS là 2.088 hộ, chiếm 42%;

Huyện Trà Bồng (bao gồm cả huyện Tây Trà) có 13.863 hộ (có 8.696 hộ DTTS), tổng số hộ nghèo DTTS là 4.819 hộ, chiếm 55,42%.

Lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo

Lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo

 

Thành viên Đoàn giám sát chương trình giảm nghèo phát biểu

Thành viên Đoàn giám sát chương trình giảm nghèo phát biểu

2. Hộ cận nghèo toàn tỉnh vào ngày 31/12/2019 là 26.249 hộ, chiếm tỷ lệ 7,21% so với tổng hộ dân cư toàn tỉnh. Trong đó: Tổng số hộ đồng bào DTTS toàn tỉnh là 50.645 hộ; hộ cận nghèo DTTS là 6.091 hộ, chiếm tỷ lệ: 12,03% trong tổng số hộ đồng bào DTTS. Tỷ lệ hộ cận nghèo đồng bào DTTS của các huyện miền núi:

Huyện Minh Long có 5.045 hộ (có 3.821 hộ DTTS), tổng số hộ cận nghèo DTTS là 82 hộ, chiếm 2,15%;

Huyện Sơn Hà có 21.918 hộ (có 18.390 hộ DTTS), tổng số hộ cận nghèo DTTS là 1.643 hộ,  chiếm 8,93%;

Huyện Ba Tơ có 17.067 hộ (có 13.512 hộ DTTS), tổng số hộ cận nghèo DTTS là 2.013 hộ, chiếm 14.90%;

Huyện Sơn Tây có 5.580 hộ (có 4.971 hộ DTTS), tổng số hộ cận nghèo DTTS là 454 hộ, chiếm 9,13%;

Huyện Trà Bồng (bao gồm cả huyện Tây Trà) có 13.863 hộ (có 8.696 hộ DTTS), tổng số hộ cận nghèo DTTS là 1.697 hộ, chiếm 19,52%.

UBND huyện Sơn Tây tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2019

UBND huyện Sơn Tây tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2019

Ngày 05/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. Theo Kế hoạch này, đến cuối năm 2020: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,62%, riêng các huyện miền núi giảm 5,89% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và phấn đấu có 03 huyện, 13 xã và 18 thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh): Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách, dự án của Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc (nếu có); tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ, đột xuất cho UBND tỉnh và Trung ương và thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 

Hoài Châu

Tag: ban dân tộc tỉnh quảng ngãi

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 618

Tổng số lượt xem: 1810207