Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu

17/02/2022

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/02/2022 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 03/QĐ-TTraKHCN ngày 07/01/2022 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về thanh tra tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau.

 

I. Khái quát chung

Theo Danh sách đối tượng thanh tra kèm theo Quyết định số 03/QĐ-TTraKHCN ngày 07/01/2022 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về việc thanh tra tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra được ban hành, tổng số cơ sở thanh tra là 15 cơ sở, tuy nhiên thực tế:

- Đã tiến hành thanh tra: 13 cơ sở.

- Không tiến hành thanh tra: 02 cơ sở. Lý do:

+ 01 cơ sở đã dừng hoạt động kình doanh (CÔNG TY TNHH THÀNH HUY ).

+ 01 cơ sở (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHÁNH LONG) đã chuyển nhượng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc công ty cho chủ sở hữu mới, trong khi chủ mới không thuộc đối tượng thanh tra đã được phê duyệt trong Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở.

- Tổng số phương tiện đo đã kiểm tra: 59 cột đo xăng dầu (PTĐ).

- Tổng số PTĐ được giám định về đo lường: 17 PTĐ.

- Tổng số mẫu trưng cầu giám định chất lượng: 07 mẫu[1].

- Tổng số cơ sở vi phạm hành chính bị xử phạt: 00.

II. Kết quả thanh tra

1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra

Trách nhiệm của cơ sở trong việc thực hiện các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

2. Về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Các loại xăng, dầu đang kinh doanh tại các cơ sở đều được chứng nhận hợp quy và đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở. 100% cơ sở kinh doanh thực hiện tốt việc lưu giữ công bố tiêu chuẩn cơ sở của thương nhân đầu mối phân phối đối với các loại xăng, dầu đang kinh doanh.

3. Về đo lường

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật yêu cầu kỹ thuật về đo lường đối với 59 PTĐ tại 13 cơ sở, kết quả:

+ Có 59/59 PTĐ (100%) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo lường, như: PTĐ đưa vào sử dụng đều đúng theo phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; PTĐ đã được kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định còn trong thời hạn hiệu lực; các dấu hiệu niêm phong, kẹp chì PTĐ của tổ chức kiểm định còn nguyên, không có trường hợp tháo dỡ niêm phong, kẹp chì để gian lận về đo lường.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định đo lường khác tại 13 cơ sở, kết quả:

+ 13/13 cơ sở có lưu giữ phê duyệt mẫu của PTĐ.

+ 13/13 cơ sở đã trang bị thiết bị ghi in kết quả đo khi bán hàng theo quy định.

+ 13/13 cơ sở đã trang bị bộ bình đong đối chứng.

+ 12/13 cơ sở thực hiện tự kiểm tra và lập sổ theo dõi việc kiểm tra đo lường định kỳ (01 lần/tháng) các PTĐ tại cơ sở mình (92,31%). Tuy nhiên có 01/13 cơ sở có thực hiện tự kiểm tra nhưng chưa lập sổ theo dõi việc kiểm tra đo lường định kỳ PTĐ theo quy định.

- Thực hiện giám định đo lường đối với 17 PTĐ. Kết quả: 17/17 PTĐ đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường (đạt 100%);

4. Về chất lượng hàng hóa

- Hầu hết các cơ sở đều thực hiện tốt việc lấy mẫu xăng, dầu và lập biên bản lấy mẫu khi giao nhận hàng và lưu giữ hồ sơ chất lượng theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Để đánh giá chất lượng xăng dầu đang lưu thông trên thị trường, Đoàn Thanh tra đã tiến hành lấy 07 mẫu xăng, dầu tại 07 cơ sở kinh doanh xăng dầu để giám định một số chỉ tiêu chất lượng (Chỉ tiêu giám định: 02 mẫu xăng E5 Ron 92[2]; 02 mẫu xăng Ron 95[3] và 03 mẫu dầu Điêzen[4]). Kết quả: 07/07 các chỉ tiêu được trưng cầu giám định phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN (đạt 100%).

III. Kết luận

Qua thanh tra nhận thấy, hầu hết các cơ sở kinh doanh xăng dầu được thanh tra chấp hành tốt các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh như:

- Lưu giữ hồ sơ chất lượng xăng, dầu đang kinh doanh (công bố tiêu chuẩn chất lượng, chứng thư chất lượng của các lô hàng); thực hiện lấy mẫu và lập biên bản lấy mẫu khi giao nhận hàng;

- Chấp hành tốt việc kiểm định PTĐ và lưu giữ đầy đủ hồ sơ kiểm định; các PTĐ đưa vào sử dụng đều đã được phê duyệt mẫu và lưu giữ quyết định phê duyệt mẫu, các bộ phận và chi tiết PTĐ đều phù hợp với phê duyệt mẫu; trang bị bộ bình đong đối chứng và định kỳ thực hiện tự kiểm tra PTĐ; PTĐ đều đã được trang bị thiết bị ghi, in kết quả đo.

- Thực hiện giám định đo lường 17 PTĐ xăng dầu các loại, tất cả đều đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 01 cơ sở chủ quan, nhận thức pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh còn hạn chế nên chưa thực hiện tốt công tác tự kiểm tra PTĐ như: Chưa lập sổ theo dõi tự kiểm tra định kỳ PTĐ theo quy định tại Thông tư  số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hành vi của cơ sở này ở mức độ nhẹ (thiếu sót trong tự quản lý về đo lường). Vì vậy, Đoàn thanh tra đã hướng dẫn, yêu cầu cơ sở thực hiện tốt tự kiểm tra PTĐ và lập sổ theo dõi việc kiểm tra đo lường định kỳ PTĐ theo quy định.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Đối với cơ sở chưa lập và lưu giữ hồ sơ kiểm tra định kỳ cột đo xăng dầu, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu, hướng dẫn cơ sở khắc phục và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

V. Kiến nghị

Để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; Thanh tra Sở kính đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 và Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 sửa đổi bổ sung Khoản 7, Điều 6, Thông tư 15/2015/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh./.

 


[1] 02 mẫu xăng E5 Ron 92, 02 mẫu xăng Ron 95, 03 mẫu dầu Điêzen.

[2] Trị số Octan, hàm lượng chì, hàm lượng Etanol, hàm lượng benzen, hàm lượng olefin.

[3] Trị số Octan, hàm lượng chì, hàm lượng benzen, hàm lượng olefin.

[4] Hàm lượng lưu huỳnh, chỉ số xêtan.

Tài liệu đính kèm: KET LUAN THANH TRA XANG DAU.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2235

Tổng số lượt xem: 2062829